Omgangsvormen trainer v.s. cursist en geheimhoudingsplicht

Preambule

Deze gedragscode is bedoeld om een kader te scheppen voor een goed, veilig en stimulerend studieklimaat ten aanzien van de cursussen die bij DentClass gegeven worden, waarbij trainers en cursisten op respectvolle wijze met elkaar omgaan en waarbij wederzijdse acceptatie en wederzijds vertrouwen belangrijke waarden zijn.
Om een zodanige sfeer te creëren en te behouden zijn richtlijnen met betrekking tot goede omgangsvormen tussen trainers en cursisten van belang.
De gedragscode is een onderdeel van het beleid van DentClass op het terrein van het bieden van een veilige en discriminatievrije studieomgeving. Andere instrumenten die de DentClass daarvoor inzet zijn ondermeer de Klachtenregeling.

Begripsbepaling

Goede omgangsvormen In het algemeen maatschappelijk verkeer als wenselijk dan wel betamelijk ervaren omgangsvormen en gedragingen.
Ongewenst gedrag In het algemeen maatschappelijk verkeer als onwenselijk dan wel onbetamelijk ervaren gedragingen. Tot ongewenst gedrag in het bijzonder wordt gerekend (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie.
Trainers Alle medewerkers die voor DentClass die uit hoofde van hun functie (individuele) cursisten onderwijzen, begeleiden of op hun prestaties beoordelen.
Cursisten Een ieder die onderwijs, begeleiding en nascholing volgt bij DentClass.

Reikwijdte

Deze gedragscode is van toepassing op alle contacten tussen trainers en cursisten.

Goede omgangsvormen en vermijden van ongewenst gedrag

Trainers gaan op een correcte wijze met de cursisten om. Bij deze omgang staat een respectvolle bejegening voorop. Trainers betonen met name respect voor verschillen met betrekking tot etnische of nationale herkomst, godsdienstige overtuiging, geslacht, seksuele voorkeur en handicap. Trainers onthouden zich van iedere vorm van ongewenst gedrag, in het bijzonder van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. Op deze laatste vormen van ongewenst gedrag is de Klachtenregeling van toepassing.
Trainers zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en dragen de in de gedragscode vastgelegde normen in woord en daad uit. Ze nemen de nodige afstand in acht in hun betrekkingen met individuele cursisten en houden deze betrekkingen zakelijk. Zij maken geen misbruik van de (vertrouwens)relatie die tussen trainers en cursisten kan ontstaan.

Geheimhoudingsplicht

  1. Trainers zullen met alle informatie waarvan zij in de uitoefening van de werkzaamheden t.b.v. DentClass kennis neemt, vertrouwelijk omgaan en alle veiligheidsmaatregelen, zorgplichten en waarborgen in acht nemen.
  2. Trainers zullen alle redelijkerwijs mogelijke veiligheidsmaatregelen, zorgplichten en waarborgen in acht nemen om de vertrouwelijkheid en geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie betreffende de cursisten en alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen voor een veilige bewaring en/of opslag van deze vertrouwelijke informatie.

DentClass is aangesloten bij de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) en conformeert zich aan Gedragscodes van het NRTO.

Gedragscode NRTO