DentClass is onderdeel van Dental Clinics Nederland BV.

DentClass is onderdeel van Dental Clinics Nederland BV. DentClass is geen aparte BV, maar is de werktitel waaronder de scholing, die wordt aangeboden vanuit Dental Clinics Nederland BV, is ondergebracht. Voor de leesbaarheid van de Algemene Voorwaarden, zullen we hierna alleen nog de werktitel noemen.

Inschrijving en facturering

De overeenkomst tussen DentClass en de klant komt tot stand nadat de offerte door de klant is ondertekend en aan DentClass is geretourneerd. De klant ontvangt daarna van DentClass opdrachtbevestiging. Facturering vindt dertig dagen voor aanvang van de betreffende cursus plaats. De factuur dient voor aanvang van de cursus voldaan te zijn, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.

Bedenktijd

Er geldt een bedenktijd van 14 werkdagen vanaf het moment dat DentClass de inschrijving voor een cursus aan de cursist heeft bevestigd. Binnen deze termijn kan deelname aan de cursus kosteloos worden geannuleerd, zonder opgave van redenen.

Als de cursus binnen 14 werkdagen na de bevestiging van de inschrijving aanvangt, wordt de bedenktermijn verkort naar het aantal werkdagen tussen de bevestiging van inschrijving en de start van de cursus. Het is dan mogelijk om tot de aanvang van de cursus te annuleren.

Annulering van een opdracht

Ingeval de klant de opdracht annuleert, is hij het volgende gedeelte van het door DentClass gefactureerde c.q. te factureren bedrag verschuldigd:

  • 100% indien na aanvang van de cursus wordt geannuleerd, dan wel minder dan 14 dagen voor aanvang daarvan;
  • 50% indien ten minste 14 dagen voor aanvang wordt geannuleerd, maar minder dan 30 dagen voor aanvang van de cursus;
  • 10% indien ten minste 30 dagen voor aanvang de cursus wordt geannuleerd. Indien in dit geval de opdracht/cursus kan worden doorgeschoven naar een latere datum, dan vervalt deze 10%.

Annulering van een cursist

Bij ziekte of calamiteit van een cursist mag de klant indien dit mogelijk is, na toestemming van DentClass, de cursist door een ander laten vervangen. De klant blijft aansprakelijk voor de nakoming van de opdracht voor het overeengekomen aantal.

Annulering door DentClass

Indien een cursus wegens redenen waarvan de oorzaak bij DentClass ligt wordt geannuleerd, wordt het reeds betaalde cursusgeld volledig gerestitueerd. DentClass is niet gehouden tot vergoeding van eventuele schade of kosten van de cursisten in verband met deze annulering.

Wijzigingen

Wanneer het aantal aanmeldingen voor een bepaalde cursus of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van DentClass onvoldoende is, is DentClass gerechtigd voorafgaand aan de aanvang van de betreffende cursus of de betreffende opleidingsmodule deze (geheel of gedeeltelijk) te annuleren.

In dat geval staat het DentClass vrij om met de consument overeen te komen dat de betreffende cursus of de betreffende opleidingsmodule op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd dan wel de betreffende cursus of betreffende opleidingsmodule te annuleren. DentClass zal de klant of cursisten hiervan tijdig in kennis stellen.

Achterstallige betalingen

Bij niet tijdige betaling van het cursusgeld zal DentClass een betalingsherinnering sturen.

Indien binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet of niet volledig aan de betalingsverplichting is voldaan, is DentClass zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Alle incassokosten komen ten laste van de betaling plichtige.

Examen

Elk examen bestaat uit één of twee onderdelen: theorie en/of praktijk. Het examen staat onder toezicht van en wordt beoordeeld door een examinator. Om aan het examen te kunnen deelnemen, moeten alle lesdagen zijn gevolgd. Slechts in uitzonderingsgevallen kan hiervan worden afgeweken. De directeur van DentClass beslist hierin na overleg met de trainer.

Vertrouwelijkheid

Door de klant en cursisten verstrekte informatie wordt door DentClass, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. DentClass conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Intellectuele eigendom

De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door DentClass voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DentClass zijn de klanten en cursisten niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal of van het door DentClass ontwikkelde materiaal afgeleide materialen te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen. Niets van het cursusmateriaal mag worden hergebruikt, opgeslagen of verzonden naar enig andere partij.

Overdracht rechten

Het is gebruiker niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DentClass, rechten en/of verplichtingen verbonden aan een cursus of opleiding over te dragen aan een derde of derden.